Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w CRIF Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3 163 500,00 zł, e-mail: info.pl@crif.com, zwana dalej CRIF.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@crif.com lub pod adresem CRIF, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków.

Państwa dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w celach związanych z procesem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 22Kodeksu Pracy. W przypadku podania przez Państwa danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 22Kodeksu Pracy lub innych przepisach prawa (np. Państwa wizerunku), podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie dane. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą ją Państwo wycofać w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres: career.pl@crif.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez CRIF przed cofnięciem zgody.

W niektórych wypadkach, na dalszych etapach rekrutacji, CRIF może poprosić Państwa o udostępnienie określonych informacji dotyczących niekaralności. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych przez CRIF będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który w tym wypadku polega na konieczności prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej, mającej na celu zapobieganie ewentualnym oszustwom i nadużyciom w związku z faktem, iż CRIF świadczy usługi na rzecz podmiotów sektora finansowego. Uprawnienie CRIF do żądania takich informacji wynika z Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, w której biorą Państwo udział.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych, w tym w procesie rekrutacji.

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 22Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Podanie danych dotyczących niekaralności jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne, aby móc wziąć udział w rekrutacji. Podanie danych przekazywanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).