Polityka prywatności

Niniejsza informacja na temat polityki prywatności zawiera metody przyjęte przez CRIF Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156341, NIP: 5272400006, REGON: 015294671, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, zwaną dalej CRIF, w celu zarządzania jej witryną internetową www.crif.pl od względem przetwarzania danych osobowych jej użytkowników. Dotyczy ona informacji zebranych przez CRIF na temat osób odwiedzających jej witryny internetowe, użytkowników zarejestrowanych na jej witrynie oraz użytkowników świadczonych przez nią usług.
CRIF jest administratorem danych osobowych zebranych przez CRIF w związku z korzystaniem z witryny internetowej www.crif.pl nad którą hosting oraz administrację sprawuje CRIF.

Informacje ogólne
CRIF należy do grupy CRIF i zajmuje się między innymi dostarczaniem rozwiązań do zarządzania ryzykiem na bazie CSP. CRIF dysponuje doświadczonym zespołem kilkudziesięciu inżynierów i analityków danych. Dzięki temu oferuje pełną gamę nowoczesnych produktów i rozwiązań z zakresu optymalizacji procesów podejmowania decyzji kredytowych.
Niniejsza polityka określa cel, do którego wykorzystywane są dane osobowe, a także szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies oraz podobnych technologii (takich jak beacony), aby umożliwić użytkownikowi efektywne przeszukiwanie naszej witryny internetowej. Ponadto niniejszy dokument zawiera szczegóły dotyczące stosowanych przez nas praktyk ochrony informacji dla każdego, kto będzie miał jakikolwiek kontakt z naszą witryną, w tym klientów, osób odwiedzających naszą witrynę lub odbiorców wiadomości mailowych wysyłanych automatycznie przez naszą witrynę.

Cel przetwarzania danych
Na naszej witrynie użytkownik może sam tworzyć i rejestrować swoje konto. Dane osobowe podane w celu utworzenia i rejestracji swojego konta na naszej witrynie, a także dane zebrane przez nas, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszej witryny, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:
1. Rejestracja i uwierzytelnianie
2. Kontakt z naszą spółką w celu subskrypcji naszych usług i/lub dostarczenie użytkownikowi usług świadczonych przez niniejszą witrynę, jeśli jest taka potrzeba
3. Kontakt mailowy/telefoniczny z użytkownikami i klientami  do celów marketingowych (także przez naszych partnerów)
4. Hosting oraz infrastruktura zaplecza
5. Targetowanie behawioralne
6. Analiza i statystyki zachowań użytkowników na naszej witrynie
Przekazywanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa przekazania takich danych może spowodować niemożliwość realizacji lub częściową realizację usług wskazanych w punktach 1-3 powyżej.

Używanie plików cookies przez CRIF
W celu uzyskania szczegółowej informacji czym są pliki “cookies” (małe pliki tekstowe umiejscawiane na Państwa twardym dysku przez serwer strony internetowej, co robią oraz które pliki cookies są używane przez, prosimy zapoznać się z naszą Polityką cookies.

Metody przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodny z prawem, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą urządzeń elektronicznych lub innych o możliwie wysokim stopniu skomputeryzowania.

Typy przetwarzanych danych
Systemy informacyjne oraz procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi niniejszej witryny internetowej pozyskują dane osobiste w trakcie swojego normalnego trybu funkcjonowania. Przesyłanie tych danych jest wpisane w korzystanie z protokołów internetowych. Informacje te nie są pozyskiwane w celu skojarzenia ich ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić zidentyfikowanie użytkownika w toku przetwarzania oraz kojarzenia z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie. Typ pozyskiwanych danych obejmuje adresy IP oraz nazwy domen komputerów użytkowników, za pomocą których łączą się oni z witryną, adresy zasobów w standardzie URI (Uniform Resource Identifier), czas złożenia zapytania o zasoby, metoda wykorzystana do przesłania zapytania na serwer, a także inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika.
Dobrowolne przesłanie wiadomości mailowych na wskazane adresy/ za pomocą formularza zapytania przedstawionego na niniejszej witrynie wiąże się z zebraniem danych osobowych użytkownika koniecznych do udzielenia odpowiedzi na te zapytania.

Udostępnianie danych
CRIF informuje, że nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że posiada wyraźną zgodę użytkownika lub działa na jego życzenie, bądź na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Przetwarzanie zgodne z prawem
Wszelkie dane przetwarzane przez CRIF w związku z niniejszą witryną są przetwarzane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t. jedn. Dz. U. 2016.922. Osobom, których dane dotyczą przysługuje praw dostępu do treści danych osobowych oraz prawo poprawiania danych osobowych. Korzystanie z tego prawa jest możliwe poprzez kontakt z przedstawicielami CRIF: info.pl@crif.com

CRIF informuje, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, a jej system informatyczny realizuje wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. nr 100 poz. 1024) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie zbioru danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t. jedn. Dz. U. 2016.922.

Linki do innych witryn internetowych
Nasza witryna może zawierać linki pozwalające na łatwe odwiedzenie innych witryn internetowych, które mogą Państwa zainteresować. Jednak korzystając z tych linków w celu opuszczenia naszej witryny, należy zwrócić uwagę, iż CRIF nie posiada żadnej kontroli nad innymi witrynami internetowymi. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych informacji dostarczonych przez Państwa w trakcie odwiedzania takich witryn, które też nie są objęte naszą polityką prywatności. CRIF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie witryny internetowe. Prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu informacji osobowych przez Internet, a także zapoznanie się z polityką prywatności odnoszącą się do danej witryny internetowej.
Aby zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa, nieustannie sprawdzamy i wdrażamy nowe technologie. CRIF nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki dotyczące prywatności stosowane w przypadku innych witryn internetowych, do których linki zostały zamieszczone na witrynie CRIF.

Zmiany niniejszego oświadczenia
Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. CRIF zamieści na swojej witrynie informacje na temat wprowadzonych zmian przed wdrożeniem wszelkich istotnych zmian.

Kontakt
W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt: info.pl@crif.com