Polityka prywatności dla innych osób, z którymi prowadzona jest korespondencja elektroniczna lub kontakt telefoniczny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób, z którymi prowadzona jest korespondencja elektroniczna lub kontakt telefoniczny

Administratorem Państwa danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 3.163.500,00 zł, adres  e-mail: bok.pl@crif.com, zwana dalej CRIF.

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w ramach systemów CRM wykorzystywanych przez CRIF, Współadministratorami danych są CRIF oraz CRIF S.p.A. z siedzibą w Bolonii (Włochy), via della Beverara 21, adres e-mail: dirprivacy@crif.com, zwane dalej łącznie Współadministratorami. Współadministratorzy wspólnie określili cele i sposoby przetwarzania danych poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, w ramach której uregulowane zostały zakresy odpowiedzialności obu spółek dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. CRIF S.p.A. jest odpowiedzialna za zarządzenie administracyjne, zarządzenie i wsparcie w zakresie usług marketingowych, komunikacji i wydarzeń oraz integrację systemów IT. Z kolei CRIF jest odpowiedzialna za zbieranie informacji, ich aktualizację oraz bieżące zarządzanie relacjami z klientami. Ponadto, CRIF została wyznaczona jako punkt kontaktowy w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez CRIF, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych listownie na adres CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres dpo@crif.com.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  1. prowadzenia korespondencji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego, w tym przekazania odpowiedzi na Państwa zapytania. Podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu kontaktu z Państwem, w tym możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące działalności CRIF i zapewnieniu zachowania ciągłości komunikacji,
  2. nawiązania współpracy z Państwem lub z Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentują. Podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej CRIF,
  3. zarządzania relacjami z klientami w ramach systemów CRM stosowanych przez CRIF. Podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu CRIF zarządzania bazą kontaktów CRIF,
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie praw CRIF.

Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a następnie przez okres 5 lat.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych (tzw. podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług IT. Jeżeli będą Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktu z inną ze spółek z Grupy Kapitałowej CRIF, Państwa dane kontaktowe mogą być przekazane tej spółce. W takim wypadku, spółka, która otrzyma Państwa dane stanie się ich odrębnym administratorem i przekaże Państwu odpowiednie informacje dotyczące przetwarzania danych, zgodnie z art. 14 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli CRIF przetwarza je w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu, CRIF zaprzestanie przetwarzania Państwa danych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wnioski dotyczące realizacji praw mogą Państwo przesyłać listownie na adres CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres dpo@crif.com. W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są przez Współadministratorów, mogą Państwo wykonywać prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów.