crif_300px.png

Rozwiązania dla windykacji

Potrzeba informacji a skuteczna windykacja

Podczas gdy gospodarka powoli zaczęła się podnosić z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, inwazja na Ukrainę ponownie spowolniła jej rozwój. Wiele firm upadło, a spora ich część nadal z trudem przeprowadza bieżące operacje. To samo tyczy się osób fizycznych – ten ciężki okres sprawił, że wiele z nich popadło w długi, stało się niewypłacalnymi, czy wręcz ogłosiło bankructwo. W związku, z czym wiele firm boryka się z problemem niezapłaconych faktur czy nieuregulowanych należności.

Zwłoka przy regulowaniu płatności przez klientów zaburza płynność finansową firmy, a im więcej takich zaburzeń tym bardziej krucha i podatna na wstrząsy staje się organizacja.

Jak zatem odzyskać własne środki?

Aby wspomóc firmy w działaniach mających na celu efektywne ściąganie należności CRIF dysponuje kilkoma narzędziami, w tym Skip Tracing i Credit Check – System Wymiany Informacji, które ułatwiają to zadanie.

Kluczowym podczas odzyskiwania należności jest dostęp do informacji, a w szczególności tych danych, które pozwolą nam się skontaktować z wierzycielem. Dane teleadresowe, numery telefonów, adresy mailowe czy pocztowe są niezbędne w skutecznej windykacji. Często te podawane przy zawieraniu pierwotnej umowy po czasie ulegają przedawnieniu – klient zmienia miejsce zamieszkania czy numer telefonu, a kontakt się urywa. Pozostaje po nim jedynie nieopłacona faktura, która rodzi dodatkowe koszty w postaci działań związanych z próbami jej uregulowania. Dzięki narzędziom CRIF proces ten staje się nie tylko szybszy, ale i tez tańszy.

Credit Check System Wymiany Informacji (SWI) to zbiór informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika pozyskanych przez instytucje finansowe, oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami. Nasze drugie narzędzie — Skip Tracing — to także zbiór danych teleadresowych dłużników, ale rozszerzony o dane podmiotów gospodarczych powiązanych ze zobowiązanym. Dzięki stale aktualizowanym danym pochodzącym z wielu źródeł oraz możliwości sprawdzenia nie tylko samego pożyczającego, ale również jego otoczenia, możemy o wiele skuteczniej i efektywniej do niego dotrzeć. Bezpośrednio przekłada się to na oszczędność czasu i środków firm, które borykają się z problemem zalegania z płatnościami wśród klientów, co często może mieć wpływ na tzw. być albo nie być firmy.

Zespół analityków CRIF przygotował zestawienie liczby przekazanych rekordów do wzbogacenia o nowe dane za rok 2020 i 2022. Jak widać na wykresie, zainteresowanie rynku zarządzania wierzytelnościami dostępem do nowych danych jest nieco mniejsze niż w ubiegłym roku, natomiast nadal jest ono znacznie większe niż w latach poprzednich. Otwarta wymiana danych jedynie potęguje tę potrzebę i sprawia, że możliwości ich pozyskania i weryfikacji stają się coraz lepsze. Informacje są coraz bardziej wiarygodne, bo pochodzą z wielu źródeł, oraz coraz bardziej aktualne, gdyż są one zaciągane niemalże w czasie rzeczywistym.

Rys. 1 - Liczba przekazanych rekordów, porównanie lat 2020/2021

Kryzys związany z pandemią Covid-19 oraz wprowadzone regulacje prawne w obszarze postępowań sądowych znacząco wpłynęły na zmianę podejmowanych działań przez firmy z branży zarządzania wierzytelnościami. Jak pokazują nasze dane, główne działania firm windykacyjnych w ostatnich latach skupiły się na windykacji polubownej, czyli kontakcie z dłużnikiem poprzez telefon, e-mail lub adres. Skuteczność windykacji polubownej w dużej mierze zależy od danych kontaktowych, im bardziej te dane są aktualne tym efektywność działań, czyli ściągalność jest wyższa. – zaznacza Adam Adamczak, Pełnomocnik Zarządu ds. Klienta Strategicznego w CRIF.

CRIF oferuje takie rozwiązania jak Skip Tracing oraz  SWI – System Wymiany Informacji, które pozwalają firmom zarządzającym wierzytelnościami na pozyskanie aktualnych danych teleadresowych.

Referencyjna baza danych Skip Tracing to ponad 9 milionów budynków z pełnymi danymi adresowymi wraz z ich przeznaczeniem, co pozwala na niemalże natychmiastową weryfikację prawdopodobieństwa tego, że podany przez wierzyciela adres jest poprawny. Nasze bazy danych to także dane ponad 9,6 miliona jednoosobowych firm i spółek cywilnych (odpowiednik CEIDG) oraz dane 830 tysięcy spółek prawa handlowego (odpowiednik KRS), co razem daje nam zbiór ponad 18 milionów powiązań między osobami i podmiotami. Dzięki ich odpowiedniej kategoryzacji i analizie jesteśmy w stanie połączyć na pozór nieistotne dane, aby pomóc naszym klientom w weryfikacji kontrahentów i skutecznym odzyskaniu należności.

Aby jeszcze lepiej zaobserwować zachodzące na rynku zarządzania wierzytelnościami trendy, postanowiliśmy zestawić pierwsze kwartały czterech kolejnych lat – zaczynając od 2019 roku, a kończąc na 2022. Zestawienie to jest o tyle ciekawe, że obejmuje okres sprzed pandemii, jak i podczas jej trwania, a także początek inwazji na Ukrainę.

Rys. 2 - Liczba przekazanych rekordów, porównanie pierwszych kwartałów w latach 2019-2022

Jak możemy zobaczyć na powyższym wykresie popyt na dane gwałtownie wzrósł w 2020 roku, w porównaniu z 2019. Co ciekawe, jeśli porównamy 2021 rok z 2020, zauważymy lekki spadek zainteresowania nabywaniem informacji przez firmy. Możemy spekulować, iż zmiany te mogły być związane z ograniczeniami nałożonymi w związku z Covid-19, a także zmianami w ustawodawstwie w tym m.in. wyższymi kosztami sądowymi, nową ustawą o komornikach czy tzw. ustawą antylichwiarską.

Warto natomiast podkreślić, iż popyt na dane stale jest wysoki, a prowadzenie biznesu w świecie cyfrowym będzie potęgować potrzebę informacji oraz odpowiedniej jej analizy, która pozwoli na szybkie podejmowanie właściwych decyzji.