Credity - nowocześnie zarządzaj portfelem klientów

Innowacyjne technologie wsparciem dla kontroli i właściwych decyzji w zarządzaniu płynnością finansową średnich i dużych przedsiębiorstw w czasach zwiększonego ryzyka biznesowego

Urszula Jaworska, Client Relatinship Manager w CRIF sp. z o.o.

KONTROLA

Jak unikać problemów w czasach zwiększonego ryzyka biznesowego i finansowego?

To zdanie wydaje się być szczególnie ważne w kontekście panującej pandemii i  nie dających się przewidzieć jeszcze jej konsekwencji. Pandemia nie oszczędza przedsiębiorców. Wiele spośród funkcjonujących firm zamyka swoją działalność, inne ją zawieszają, a jeszcze inne same szukają finansowania w zewnętrznych źródłach, by móc przetrwać kryzys. Rzeczywisty wpływ Covid-19  na dane o niewypłacalności  jest w tej chwili trudny do przewidzenia i ujawni się tak naprawdę dopiero w kolejnych miesiącach, kiedy część słabszych finansowo firm nie będzie już w stanie kontynuować swojej działalności i zacznie składać wnioski o upadłość.

Kreowanie skutecznej polityki handlowej jest jednym z trudniejszych wyzwań w prowadzeniu firmy w tzw. normalnej rzeczywistości. Wydaje się więc to być jeszcze większym wyzwaniem w dzisiejszych, niezwykle zmiennych i trudnych do przewidzenia warunkach makroekonomicznych.

Wielu odbiorców produktów, czy usług oczekuje udzielenia finansowania w postaci kredytu kupieckiego   i zapewnienia możliwie najdłuższego odroczonego terminu płatności.. Z drugiej strony pojawia się niezwykle ważny temat, jak problem utrzymania płynności finansowej na bezpiecznym dla danego przedsiębiorcy poziomie.

Kilka danych, które mogą rzucić większe światło na całą sytuację - wpływ pandemii na działalność firm:

 • 93,8%) skarży się, że nie działa na pełnych obrotach. Te firmy, czytamy dalej, były zmuszone ograniczyć, bądź częściowo lub całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż lub świadczenie usług
 • 69,7% przedsiębiorców odczuwa wpływ pandemii na produkcję, sprzedaż lub świadczenie usług
 • 51,8% przedsiębiorców nie może prowadzić swojej działalności on-line
 • 47,3% przedsiębiorców deklaruje zmniejszenie się przychodów firmy w ciągu najbliższych 3 miesięcy
 • 24,3% przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji ekonomicznej w ciągu 3 miesięcy
 • 44% firm ma obecnie problemy z opłacaniem swoich zobowiązań finansowych z powodu skutków pandemii koronawirusa
 • 47% - firm doświadcza obecnie opóźnień w płatnościach ze strony swoich kontrahentów podających jako powód opóźnienia pandemię koronawirusa
 • 42% - firm ocenia zaufanie co do wiarygodności finansowej swoich kontrahentów  w obliczu pandemii jako niskie

W tej sytuacji szczególnie warto zadbać o własną płynność finansową i szybko reagować na wszelkie pojawiające się zmienne. Możliwość szybkiej oceny sytuacji wspiera działy ryzyka w stymulowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Właściwe  zarządzanie daje zwiększoną płynność finansową i przewagę konkurencyjną na rynku, co warto mieć w pamięci, gdy szacuje się, że co 4 firma bankrutuje z powodu niezapłaconych faktur. Przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania szybkich decyzji i elastycznego działania po to, by uratować swoje biznesy. Kluczowe z pewnością staje się zabezpieczenie firmy w czasie przestoju i zachowanie płynności finansowej.

Przewiduje się, że liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw wzrośnie w stopniu zbliżonym do tego, jaki odnotowany został w trakcie ostatniego dużego kryzysu, gdzie liczba niewypłacalności zwiększyła się o 68%.  Jednak z uwagi na tempo i rodzaj wprowadzanych zmian odnośnie funkcjonowania działalności oraz tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy przyjąć, że prognoza ta, jest obarczona ryzykiem (Raport Coface: Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I kwartale 2020 roku).

Specjaliści mówią, że nie da się jeszcze dokładnie ocenić rzeczywistego rozmiaru skutków zamrożenia gospodarki i wpływu covid – 19 na funkcjonowanie firm i straty zwłaszcza, że słyszymy o kolejnym ważkim dla nas wszystkim okresie w tym względzie, jakim może być jesień.

Przekłada się to na niezwykle ostrożnościowe podejście do współpracy. Niemal każdy przedsiębiorca, z którym rozmawiałam w ostatnim czasie, podkreślał że rutynowe podejście do przyznawanych limitów, jak i do oceny dotychczas współpracujących z nim kontrahentów, nawet przez wiele lat znanych, tym razem może nie być wystarczające, by zapewnić sobie ciągłość funkcjonowania biznesu. Zmienność i niepewność to charakterystyka obecnej współpracy. Dodatkowo wielu kontrahentów zwraca się coraz częściej z prośbą o przesunięcie terminów płatności, rozłożenie na raty, czy zmniejszenie płatności. To, co okazuje się wręcz niezbędne w takiej sytuacji, to stały monitoring kontrahentów i sytuacji wewnątrz firmy (stanu wystawionych faktur).

Kolejnym niezwykle istotnym punktem jest sprzedaż.

Zawsze, a teraz w szczególności, przedsiębiorcom zależy na większej sprzedaży. Apetyt na ryzyko ustalany jest indywidualnie,  może być spory, ale niemal z zegarmistrzowską precyzją musi być kontrolowany  cash flow i tutaj pojawia się jeszcze większy rozdźwięk miedzy sprzedażą, a ryzykiem. 

Strategie udzielania kredytu kupieckiego wymagają opracowania takiej polityki handlowej, która pozwala na ich udzielanie i odroczone terminy płatności, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej współpracy z kontrahentami, ich aktywnym pozyskiwaniu i zachowaniu bezpiecznego poziomu płynności finansowej. Idealnym układem jest ten, w którym oba działy się wspierają i korzystają ze swojej wiedzy. Dlatego warto poszukać dostępnych na rynku rozwiązań, które to ułatwiają i automatyzują pewne czynności. Pozyskanie właściwych informacji w szybkim czasie oraz prawidłowe ich wykorzystanie wydaje się być kluczowe w dzisiejszych czasach dla prowadzenia działalności.

WŁAŚCIWE DECYZJE

CRIF międzynarodowy dostawca zintegrowanych usług i rozwiązań z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem, dzięki rozwiązaniu do zarządzania kredytami odpowiedział na wszystkie powyżej opisane potrzeby firm, tak intensywnie widoczne w czasie COVID-19. . To narzędzie, które wspiera działy finansowe w kontroli ryzyka transakcyjnego i płynności finansowej w firmie. Można go porównać do kokpitu w kabinie pilota – gdzie wszystko znajduje się w jednym miejscu tak, by sprawnie zarządzać całym lotem, ułatwić nie tylko sterowanie, ale możliwość szybkiej analizy obecnej sytuacji i podejmowania  sprawnie właściwych decyzji. Co więcej CREDITY dostępne jest z pozycji przeglądarki, na wszystkich urządzeniach i jest niezwykle intuicyjne.

W jednym narzędziu CRIF połączył najlepsze praktyki zarządzania kredytami z zaprojektowaną całkowicie na nowo możliwością intuicyjnej obsługi. Było to możliwe, dzięki  ponad 20 letniemu doświadczeniu w zarządzaniu kredytami. Portal jest tak zaprojektowany, by był możliwy jego rozwój wraz z postępem technologicznym i rosnącymi potrzebami klientów.

CREDITY umożliwia zarządzanie  portfelem klientów biznesowych za pomocą tylko jednego narzędzia. Wzbogacone o dane wewnętrzne i zewnętrzne z całego świata, z możliwością zintegrowania  TCI oraz informacji pochodzących z zewnętrznych baz danych.

Znajdziemy tu wsparcie takich działań, jak:

 • prewencja – integracja wewnętrznych i zewnętrznych baz danych
 • zmniejszające ryzyko zawierania transakcji z kontrahentami (ubezpieczenie i zabezpieczenie kredytów kupieckich) – zintegrowane przetwarzanie TCI
 • monitoring - kontrola wpływu istniejących należności i kontrahentów
 • scoring - ocena kredytowa i monitorowanie
 • zapobieganie nadużyciom i compliance
 • analityka predykcyjna
 • windykacja
 • ocena i monitorowanie dostawcy
 • wsparcie sprzedaży
 • sprawozdania

 

SZYBKO I ŁATWO

W świecie cyfrowym, globalnej wymiany informacji liczy się automatyzacja, prędkość pozyskania wiarygodnych informacji pochodzących z różnych źródeł i możliwość ich przetworzenia tak, by szybko wyciągnąć właściwe wnioski. Pozwala to na oszczędzanie czasu przy zarządzaniu ryzykiem oraz przyspieszaniu negocjacji transakcyjnych z nowymi kontrahentami. Dzięki temu mamy możliwość   świadomego zarządzania dotychczasowym portfolio klientów.

Portal CREDITY został opracowany tak, by można było pracować wszędzie. W wersji  SaaS (Software as a Service) CREDITY jest dostępne w ciągu kilku sekund.  To standardowe narzędzie, które nie wymaga planowania dużego projektu wdrożeniowego, a co za tym idzie również dużych nakładów finansowych. Wystarczy skonfigurować program do swoich potrzeb i można zaczynać pracę. Takie rozwiązanie okazuje się być  niezwykle cenne zwłaszcza obecnie, gdzie firmy bardzo często zmagają się ze zbyt dużym obłożeniem działów IT dodatkowymi projektami, przez to, że szybko muszą dopasowywać swoje działania do nowych warunków. Ponadto większość z nich nie chce, czy nie może wręcz ponosić dodatkowych kosztów związanych z integracją. Z doświadczenia wiem, że obecnie część firm odkłada zewnętrzne projekty z uwagi na zbyt duże obłożenie pracą działów IT. Potrzeba dopasowania się do nowych warunków rynkowych jest bowiem priorytetem.

CREDITY umożliwia w sposób bezpieczny i elastyczny  zarządzanie ryzykiem kredytowym, monitorowanie kontrahentów,  wpłat, wielkość zamówień, zabezpieczanie i monitorowanie ryzyka kredytowego.

Co więcej CREDITY wspiera współpracę działu sprzedaży i ryzyka w jednym  miejscu. To cyfrowe narzędzie umożliwia zbieranie informacji pochodzących również z działu sprzedaży, co może okazać się niezwykle istotne przy wyznaczaniu limitów dla danego kontrahenta. Interaktywne raportowanie, które nie trwa długo stanowi znaczne odciążenie w codziennej pracy. W ciągu kilku minut możliwy jest przegląd wszystkich swoich klientów i aktualnej ich sytuacji. Dzięki temu można w trakcie rozmowy skonfrontować, jakie warunki mogą być przyznane klientowi, opierając następnie na tych faktach negocjacje. Podobnie szybko  możliwe jest niemal na miejscu stworzenie profilu nowego klienta i dokonanie jego  wstępnej oceny. Kontrola wstępna przeprowadzana jest automatycznie w tle. Kredyt jest przyznawany i w przypadku rozbieżności korygowany. Dział sprzedaży dokonując oceny klienta (biuro, flota, zarządzanie, rekomendacje, inne pozyskane informacje), wprowadzając je do systemu automatycznie przekazuje je do działu ryzyka. Na podstawie wszystkich zebranych danych, dział ryzyka jest w stanie szybko i elastycznie podejmować decyzje. Usprawnia to niezwykle pracę.

Podsumowanie

W prowadzeniu działalności gospodarczej powinna być stosowana zasada ograniczonego zaufania do partnerów handlowych poprzez stosowanie narzędzi zabezpieczających ryzyko transakcyjne, gdyż nawet najbardziej wiarygodnemu partnerowi może przytrafić się utrata płynności finansowej i zatory płatnicze. To wiemy. Ważnym narzędziem umożliwiającym te działania jest  ustalenie kryteriów oceny kontrahentów (podział klientów na grupy) i ciągłe monitorowanie  ich rzetelności płatniczej w celu określenia kto zasługuje na udzielenie kredytu handlowego, jego wielkość (limit), warunki sprzedaży, ale też określenie odpowiednich działań windykacyjnych. Brak tych działań może spowodować odraczanie terminów płatności, a to automatycznie zwiększa zapotrzebowanie przedsiębiorcy na zewnętrzne finansowanie, a w dalszym etapie bankructwo.

W momencie udzielenia kredytu kupieckiego proces zarządzania należnościami sprowadza się  m.in. do kontroli terminowej zapłaty należności przez kontrahentów (monitoring faktur), analizie  sytuacji, przypominaniu o konieczności zapłaty w przypadku przeterminowanych należności oraz windykacji. Szacuje się, że odpowiednio prowadzony monitoring należności może przyspieszyć spłaty nawet o 40%. Polityka windykacji stanowi natomiast istotne narzędzie polityki kredytowej. W znaczący sposób wpływa na poziom należności w firmie, a tym samym na płynność finansową, dlatego powinna być wyjątkowo przemyślana.

Z CREDITY staje się to łatwe.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

*Koronabilans MŚP maj, sierpień IV – żródło https://koronabilans.krd.pl/