Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, adres e-mail: bok.pl@crif.com, zwana dalej CRIF.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych listownie na adres: CRIF Sp. z o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub elektronicznie na adres dpo@crif.com.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. prowadzenia korespondencji w związku z wiadomością przekazaną za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  który polega na umożliwieniu prowadzenia korespondencji i zapewnieniu zachowania ciągłości komunikacji,
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzoną korespondencją na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji pomiędzy Państwem a CRIF. Następnie, dane będą przechowywane przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko CRIF w związku z prowadzoną korespondencją.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wspierające CRIF w procesach biznesowych (tzw. podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług  IT.

Podanie danych oznaczonych „*” jest niezbędne, aby możliwe było wysłanie formularza. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem danych w celu prowadzenia korespondencji przez CRIF, przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

Wnioski dotyczące realizacji praw mogą Państwo przesyłać listownie na adres CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres dpo@crif.com.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych Grupy CRIF, współadministratorami danych są CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 3.163.500,00 zł, adres  e-mail: bok.pl@crif.com oraz CRIF S.p.A. z siedzibą w Bolonii (Włochy), via della Beverara, 21, zwane dalej łącznie CRIF.

 

Współadministratorzy wspólnie określili cele i sposoby przetwarzania danych poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, w ramach której uregulowane zostały zakresy odpowiedzialności obu spółek dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Na podstawie umowy CRIF Sp. z o.o. została wyznaczona jako punkt kontaktowy w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych. Na Państwa żądanie, udostępnimy Państwu pozostałą zasadniczą treść uzgodnień, jakie zostały zawarte pomiędzy współadministratorami.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez CRIF, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych listownie na adres: CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: dpo@crif.com.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  1. przesyłania informacji marketingowychdotyczących Grupy CRIF na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
  2. obrony przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CRIF (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu możliwości obrony przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami poprzez posiadania stosownych dowodów. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty takie jak: podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty dostarczające oprogramowanie do komunikacji oraz inne podmioty pomagające CRIF w realizacji usług. Niektóre z tych podmiotów mogą mieć siedziby w państwach znajdujących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazywanie danych do tych państw odbywa się na podstawie decyzji Komisji  Europejskiej o zapewnieniu przez nie odpowiedniego poziomu ochrony.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez CRIF, przysługują Państwu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem), prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli CRIF przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu, CRIF zaprzestanie przetwarzania Państwa danych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wnioski dotyczące realizacji praw mogą Państwo przesyłać listownie na adres CRIF Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków lub drogą elektroniczną na adres dpo@crif.com.
Niezależnie od uzgodnień pomiędzy współadministratorami, mogą Państwo wykonywać przysługujące Państwu prawa wobec każdego z administratorów.

Aktualizacja 07.12.2023 r.