Dzięki dostępowi do Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL (RZNP), możesz sprawdzić, czy numer PESEL jest objęty zastrzeżeniem, gdy zawierasz umowę  lub udzielasz finansowania. Przestrzegając przepisów dotyczących weryfikacji i ochrony danych osobowych, działasz w celu minimalizacji potencjalnych szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania tych informacji.

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL powstał na mocy Ustawy z 7 lipca 2023 r. Jego celem jest zwiększenie ochrony obywateli przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych oraz ograniczenie sytuacji, w których osoba nieuprawniona wykorzystuje cudze dane do zaciągania zobowiązań finansowych lub zawierania umów w ich imieniu, takich jak kredyty, pożyczki czy transakcje sprzedaży nieruchomości.

Kto musi weryfikować numery PESEL w RZNP?

Od 1 czerwca 2024 r. obowiązek weryfikacji numerów PESEL przed zawarciem umowy lub udzieleniem finansowania spoczywa na wyznaczonych podmiotach:

  • Bankach
  • Instytucjach pożyczkowych
  • SKOK-ach
  • Dostawcach usług telekomunikacyjnych
  • Notariuszach
Instytucje Finansowe

Podmioty udzielające finansowania

W sytuacji, kiedy PESEL konsumenta jest zastrzeżony, a podmiot udzielił finansowania, wówczas podmiot ten nie będzie mógł domagać się od konsumenta zaspokojenia roszczenia z tytułu zawarcia umowy ani zbyć wierzytelności powstałej z tej umowy.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe sankcje nie będą miały zastosowania, jeśli system informatyczny Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL (RZNP) będzie niedostępny przez co najmniej 15 minut, a umowa została zawarta w trakcie trwania niedostępności.

Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych

Dostawcy usług telekomunikacyjnych

Kiedy numer PESEL abonenta jest zastrzeżony, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych odmawia wydania kopii lub wtórnika karty lub innego urządzenia, służących do identyfikacji abonenta w publicznej sieci telekomunikacyjnej lub ich cyfrowego odwzorowania.

Notariusze (1)

Notariusze

Jeżeli PESEL klienta jest zastrzeżony, notariusz odmawia wykonania czynności notarialnej, czyli:

  • Nabycia, zbycia lub obciążenia (udziału w) nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich;
  • Sporządzenia pełnomocnictwa do powyżej wymienionych czynności.

Jakie rodzaje zapytań można wykonać w RZNP?

  • Zapytanie o aktualny status numeru PESEL
  • Zapytanie o status numeru PESEL w określonym dniu w przeszłości

Dodatkowo, zaświadczenie o dokonaniu weryfikacji w RZNP będzie można pobrać w formie pliku PDF.

Inne rozwiązania

Credit Bureau Data Pool 1000

Wymiana danych

Więcej
Business Information 1500

Informacja biznesowa

Więcej
Advanced Big Data Analytics 1500

Informacja gospodarcza

Więcej
Esg Services Information 1500

Wynik ESG i monitoring łańcucha dostawców

Więcej
Platform

Rozwiązania dla windykacji

Więcej