KRAKÓW, 17 CZERWIEC, 2020 R.

Firmy prowadzące  działalność leasingową i faktoringową to obok sektora bankowego i   pożyczkowego najbardziej narażone sektory na ryzyko związane z nadużyciami finansowymi oraz przestępstwami finansowymi (fraudami).

Wyrazem zaangażowania sektora leasingowego i faktoringowego w walkę z nadużyciami finansowymi jest udział w badaniu ankietowym realizowanym na potrzeby naszej konferencji Risk & Supervision Meeting, organizowanej corocznie od 2018r.   

Celem badania jest identyfikowanie wspólnych ryzyk, zagrożeń i tendencji w sferze nadużyć w sektorach, a docelowym rezultatem definiowanie i tworzenie nowoczesnych rozwiązań antyfraudowych dla obydwu branż.

Nowoczesne rozwiązania antyfraudowe nabierają szczególnego znaczenia w momencie w jakim publikujemy wyniki badania, gdyż jak pokazuje analiza wyników tegorocznych badań w zakresie fraudów czujność i monitoring jest codziennym obszarem zainteresowania i monitoringu obydwu branż. 

Zdecydowanie największy przyrost liczby nadużyć obserwujemy w zakresie oszustw związanych z wykorzystywaniem nowych technologii. Nie da się ich jednoznacznie sklasyfikować i opisać. Ogólnie można te nadużycia określić mianem cyberprzestępczości. Zaobserwować też można coraz niższy próg wejścia w świat przestępstw finansowych. Może to być związane z możliwością prostego zakładania biznesu w Polsce, poprzez zarejestrowanie spółki albo nabycie jej udziałów,  ale też niskobudżetowego wykreowania  pozornej wiarygodności firmy w oparciu o prawdziwy adres, czy nowoczesną stronę internetową.  

Wyjątkowe zatem znaczenie mają budowane i rozwijane przez instytucje finansowe własne systemy antyfraudowe, jako część szerszego compliance. Skuteczność takiego systemu będzie tym większa im bardziej kompleksowo będzie on zabezpieczał instytucję finansową.

Nieodłącznym elementem takiego systemu powinien być nieprzerwany dostęp do nowoczesnych narzędzi pozwalających m.in. na badanie zdolności płatniczej kontrahenta, ustalenie beneficjenta rzeczywistego, badania powiązań – w przypadku leasingu pomiędzy dostawcą a leasingobiorcą, w przypadku faktoringu – pomiędzy faktorantem a odbiorcą, wyłapywanie transakcji podejrzanych i anomalii w transakcjach (np. przy faktoringu w fakturach zgłaszanych do finansowania). Tego typu rozwiązania pozwalają na odciążenie działu ryzyka instytucji finansowej od monitorowania setek, a nawet tysięcy transakcji, często na niewielkim wolumenie (np. mikrofaktoring) gdzie nadmierne zaangażowanie czynnika ludzkiego będzie nierentowne.

Systematycznie budowana wiedza o potrzebach faktoringu i leasingu w Polsce pozwala nam na konkretne działania w zakresie rozwiązań technologicznych i wspólne przygotowanie takich narzędzi, które minimalizują nadużycia. Przykładem takiego narzędzia jest Credit Check - Platforma Weryfikacji Klientaktóra jest wzmocnieniem procesu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej podmiotów oraz analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom. Jest to tylko jedno z wielu rozwiązań oferowanych przez nas dla obydwu branż.

Przed zapoznaniem się z raportem istotną informacją jest fakt, że badanie było przeprowadzone w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a dotyczyło roku 2019. Dlatego nie obejmowało pytań dotyczących odczuwalnych skutków pandemii, a pandemia niewątpliwie nie pozostanie bez wpływu na działalność branży leasingowej i faktoringowej. W przyszłym roku planujemy przeprowadzić kolejne badanie nadużyć w sektorze leasingowym i faktoringowym, czas pokaże, czy nasze obecne obawy są zasadne.

POBIERZ RAPORT

Aby otrzymać szczegółowe raporty dla branży leasingowej lub faktoringowej prosimy o kontakt z Magdaleną Dźwigałą-Basis, Pełnomocnikiem Zarządu; e-mail: m.dzwigala@crif.commobile: +48 609 320 274