Kraków, Polska, 15 października 2018 r.

Zawiadomienie o połączeniu spółek

W imieniu spółki CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, 31 – 476 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy 166.500,00 PLN, („CRIF Sp. z o.o.”) niniejszym zawiadamiamy o połączeniu z dniem 15.10.2018 r. CRIF Sp. z o.o. ze spółką CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, 31 – 476 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156341 („CRIF Services Sp. z o.o.”) oraz ze spółką Deltavista Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, 31 – 476 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017664 („Deltavista Sp. z o.o.”).

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, to jest CRIF Services Sp. z o.o. i Deltavista Sp. z o.o. na CRIF Sp. z o.o. (spółkę przejmującą).

W konsekwencji, z dniem połączenia CRIF Services Sp. z o.o. i Deltavista Sp. z o.o. zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osobne podmioty w obrocie prawnym, a we wszystkie ich prawa i obowiązki wstąpiła CRIF Sp. z o.o., kontynuując dotychczasową działalność CRIF Services Sp. z o.o. i Deltavista Sp. z o.o.

W związku z połączeniem prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na faktury wystawiane przez Państwa w związku z dostawami/usługami realizowanymi na rzecz CRIF Services Sp. z o.o. i Deltavista Sp. z o.o.

Prosimy o wystawianie faktur na:

CRIF Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38
31 – 476 Kraków
NIP 5251556766