soa logo.jpg

System Oceny Agenta działa w oparciu o CRIF Solution Platform (CSP) przy współpracy z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej (KBIG). Prywatne dane Uczestników rozwiązania dotyczące agentów, zwane Customer List, składowane są w systemie i udostępniane innym Uczestnikom w procesie weryfikacji obecnych i przyszłych współpracowników.

W momencie zapytania następuje przegląd wszystkich zbiorów danych i zwrócenie ustalonych wartości w przypadku trafienia. Dane przedstawiane są w postaci raportu Credit Check SOA i zawierają:
• informacje o naruszeniach warunków współpracy,
• obowiązujące zakazy konkurencji.

Prywatne dane Uczestników wykorzystywane są wyłącznie w raportach Credit Check SOA i na podstawie zgody udzielonej przez agentów. Dla zapewnienia najwyższej jakości danych i najlepszego zabezpieczenia Uczestników przed nieuczciwymi agentami, aktualizacja danych odbywa się niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany statusu. Daje to wszystkim Uczestnikom możliwość wczesnego zabezpieczenia się przed potencjalnymi stratami.

Mając na celu pełną transparentność rozwiązania, podnoszenie standardów biznesowych oraz ochronę praw agentów kredytowych, regulamin Systemu Oceny Agenta przyznaje tym osobom prawo żądania wszczęcia postępowania reklamacyjnego, w ramach którego mają one możliwość odwołania się do Arbitrażu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce ds. SOA. Arbitrzy są rekomendowani przez KPF i wybierani oraz akceptowani wspólnie przez KPF, CRIF i podmioty będące uczestnikami SOA.

Przebieg postępowania arbitrażowego:
• Żądanie wszczęcia postępowania przez agenta
• Analiza informacji przez arbitra prowadzącego
• Żądanie dodatkowych informacji i wyjaśnień od stron
• Przedstawienie sprawozdania z postępowania dwóm innym arbitrom z Listy Arbitrów ds. SOA i zasięgnięcie pisemnej opinii
• Rozstrzygnięcie postępowania
• Poinformowanie stron o wyniku postępowania

Inicjatywie patronuje Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.