CRIF | O nas

Członkostwo w organizacjach krajowych

CRIF Sp. z o.o. oraz KBIG S.A. – biuro informacji gospodarczej, którego wyłącznym akcjonariuszem jest CRIF AG z siedzibą w Szwajcarii, będąca częścią grupy CRIF, są członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF to członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. W swojej działalności kierujemy się Zasadami Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w ZPF w Polsce, czego potwierdzeniem jest Certyfikat Audytu Etycznego.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.zpf.pl

CRIF Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (dawniej Związek Firm Pożyczkowych), który jest organizacją pracodawców zrzeszającą podmioty reprezentujące około 80% rynku pożyczek elektronicznych. To niezależny, samorządny i demokratyczny reprezentant wiodących instytucji pożyczkowych. W skład organizacji wchodzą wyłącznie przedsiębiorstwa o najlepszej reputacji, które stosują zasady odpowiedzialnego pożyczania w praktyce.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.pzip.pl

CRIF Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Organizacja powstała w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem. Związek zrzesza 56 podmiotów działających na terenie całej Polski. Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży. Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności zarządzania wierzytelnościami. Od 2008 Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.pzzw.pl

CRIF Sp. z o.o. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), która jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.ahk.pl

CRIF Sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Commerce Polska). Misją e-Commerce Polska jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.ecommercepolska.pl