Poufność
Poufność
Polityka zabezpieczenia poufności danych
Niniejsza polityka zabezpieczenia poufności danych określa metody stosowane w ramach witryny internetowej CRIF Sp. z o. o., www.crif.pl, podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników.
Stanowi ona oświadczenie natury ogólnej, kierowane do wszystkich osób korzystających z zasobów niniejszej witryny internetowej, z zachowaniem postanowień rozporządzenia legislacyjnego 'Data Protection Law'.
Podczas korzystania z określonych serwisów, użytkownicy dokonują przekazania określonych informacji i składają określone zamówienia, wyrażając przy tym określoną zgodę na przetwarzanie (w razie zaistnienia takiej konieczności) ich danych osobowych.

Kontroler danych
Efektem wejścia na niniejszą witrynę i skorzystania z niej może być poddanie przetwarzaniu danych osób zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji.
Kompetencje kontrolera danych sprawuje CRIF Sp. z o. o.

Miejsce przetwarzania danych
Dane pobrane od osób korzystających z niniejszej witryny internetowej podlegają przetwarzaniu w siedzibie CRIF Sp. z o. o. Dane te będą podlegać obróbce ze strony odpowiednio kwalifikowanego personelu (pracowników własnych lub działających na zlecenie), którym formalnie powierzono zadania związane z przetwarzaniem danych.

Metody przetwarzania danych
Przedmiotowe dane będą przetwarzane w sposób legalny i poprawny, z zapewnieniem ich bezpieczeństwa i utrzymaniem poufności. Dane osobowe będą przetwarzane z zastosowaniem narzędzi elektronicznych  lub zautomatyzowanych.

Rodzaje przetwarzanych danych
Systemy informacyjne, a także programy komputerowe niezbędne do eksploatacji niniejszej witryny internetowej, działając zgodnie ze swymi procedurami, pobierają w toku zwykłych funkcji operacyjnych określone dane osobowe. Podczas korzystania z protokołów komunikacji internetowej przesył tego rodzaju danych jest domniemany. Informacje takie nie są jednak gromadzone celem wiązania ich ze zidentyfikowanymi nimi osobami, lecz – ze względu na ich charakter – umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i wiązanie ich z danymi utrzymywanymi przez strony trzecie. Do tej kategorii danych należą: adresy IP i nazwy domen jednostek, którymi posługują się użytkownicy łączący się z przedmiotową witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zamówionych zasobów, informacje nt. czasu, w którym złożono wniosek czy metody wykorzystanej do zgłoszenia serwerowi danego wniosku, a także inne parametry wynikające bezpośrednio z zastosowanego systemu operacyjnego czy środowiska informacyjnego użytkownika.
Opcjonalne i dobrowolne przekazanie adresu e-mailowego użytkownika na jeden z adresów uwidocznionych na witrynie pociąga za sobą akwizycję danych osobowych użytkownika – dla potrzeb przekazania temuż użytkownikowi żądanych przezeń informacji lub usług.

Przekazywanie danych osobowych
Użytkownicy mogą dobrowolnie przekazać dane osobowe niezbędne CRIF Sp. z o. o. do podjęcia decyzji i przekazaniu wnioskowanych serwisów.
Nieprzekazanie tego rodzaju danych może uniemożliwić przywołanemu podmiotowi dostarczenie zamówionych informacji lub usług.

Pliki cookie
Ta strona wykorzystuje techniczne pliki cookie w celu przekazywania komunikatów za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub wówczas, gdy bezwzględnie wymaga tego dostawca usług informatycznych żądanych przez abonenta lub użytkownika, aby miał on możliwość świadczenia takich usług. Nie są one wykorzystywane do innych celów; można je podzielić na sesyjne pliki cookie lub pliki związane z nawigacją, zapewniające normalne poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji (np. umożliwiają dokonywanie zakupów online lub wprowadzenie danych uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do obszarów zastrzeżonych). Podobnie, analityczne pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia zbiorczych informacji o liczbie użytkowników oraz o tym, w jaki sposób z niej korzystają. Ponadto mogą być wykorzystywane pliki cookie związane z funkcjami, pozwalające użytkownikowi poruszanie się po stronie w zależności od szeregu wybranych kryteriów (np. języka, wybranych produktów, które użytkownik zamierza nabyć) w celu usprawnienia usług.

Prawa użytkownika
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia legislacyjnego nr 196/2003 Republiki Włoskiej, osoby do których odnoszą się dane osobowe zachowują prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia takich danych, na każde żądanie, oraz do uzyskania informacji na temat ich treści i źródła pochodzenia. Osoby te mają także prawo do weryfikowania poprawności tych danych, wnioskowania o ich uzupełnienie, aktualizację lub korektę. Zgodnie z cytowanym artykułem rozporządzenia, osoby zainteresowane mają także prawo wnieść o usunięcie, zapewnienia anonimowości lub zablokowania danych, które zostały przetworzone w sposób niezgodny z przepisami prawa, a także prawo do niedopuszczenia, z uzasadnionych powodów, do przetwarzania takich danych.
We wszelkich przypadkach tego rodzaju, wnioski należy kierować CRIF Sp. z o. o.​, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, Polska.